Καταστατικό

Κατεβάστε το καταστατικό σε pdf
ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σύλλογος Συνταξιούχων ΔΕΗ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ» (συνοπτικά με τα αρχικά ΠΑ.Σ.Α.Σ. / ΔΕΗ) με έδρα την Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1. Η εγγραφή στη δύναμη του όλων των Συνταξιούχων της ΔΕΗ και των θυγατρικών εταιριών της ή άλλων εταιριών που σχετίζονται με την ενέργεια και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΠ, ή ΔΑΠ/ΔΕΗ, ή άλλον Οργανισμό ή Ταμείο.
2. Η ενότητα όλων των συναδέλφων απόμαχων της δουλειάς και η κοινή δράση για την υπεράσπιση και προώθηση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών τους προβλημάτων.
3. Η διεκδίκηση και επίλυση χρόνιων ζητημάτων των συνταξιούχων και καθημερινών προβλημάτων είτε με αγώνα, είτε μέσω δικαστικής παρέμβασης, είτε με οποιαδήποτε μορφή πάλης, που θα κρίνεται κάθε φορά αναγκαία από τα μέλη και το Σύλλογό τους.
4. Η συνεργασία με τους συλλόγους των εν ενεργεία συναδέλφων και την Ομοσπονδία τους (ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ) για την από κοινού διεκδίκηση κοινών προβλημάτων.
5. Η εγγραφή και συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ (ΠΟΣ / ΔΕΗ).
6. Η αλληλεγγύη και συναδέλφωση μεταξύ των μελών και όλων των συνταξιούχων μέσα από κοινές δράσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδρομές κλπ.
Στόχοι του Συλλόγου είναι:
1. Η συσπείρωση όλων των Συνταξιούχων σε ένα ενωτικό, μαζικό και δυναμικό Πανελλαδικό Σύλλογο.
2. Η υπέρβαση της διάσπασης που υπάρχει σήμερα με τους πολλούς συλλόγους.
3. Η δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου και η έκφραση όλων των απόψεων στα όργανα με την καθιέρωση της Απλής Αναλογικής και της Άμεσης Δημοκρατίας.
4. Η αποκεντρωμένη διάρθρωση του Συλλόγου σε επίπεδο περιφερειακό και Νομαρχιακό ώστε να αγκαλιάζει όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους.
5. Η δυνατότητα συμμετοχής όλων των μελών στη ζωή και τη δράση του Συλλόγου μέσα από τις Τοπικές και Περιφερειακές διαδικασίες.
6. Η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών με την ουσιαστική διεκδίκηση των κοινών προβλημάτων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των.
ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να εγγράφονται:
α) Όλοι οι συνάδελφοι - συνταξιούχοι που εργάστηκαν στη ΔΕΗ με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας, οποιαδήποτε κατηγορίας και ειδικότητας και συνταξιοδοτούνται από την πρώην Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού (ΔΑΠ) ή τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού (ΟΑΠ).
β) Όλοι οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ και ιδιαίτερα οι απόφοιτοι των σχολών ΔΕΗ, της Σχολής Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης (ΣΤΕΤ/ ΔΕΗ) και της Σχολής Μαθητείας ΔΕΗ και οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΠ / ΔΕΗ ή την πρώην ΔΑΠ / ΔΕΗ.
γ) Όλοι οι συνάδελφοι - Συνταξιούχοι που προέρχονται από θυγατρικές εταιρίες της ΔΕΗ ή άλλες εταιρίες που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό και την ενέργεια και συνταξιοδοτούνται από την πρώην ΔΑΠ/ΔΕΗ ή τον ΟΑΠ / ΔΕΗ ή άλλο Ταμείο σχετικό με την ενέργεια.
Οι εγγραφές μελών γίνονται σε ειδικό έντυπο (Αίτηση Εγγραφής) που εκδίδει ο Σύλλογος μαζί με υπεύθυνη Δήλωση προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ / ΔΕΗ), όπου αναφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία του μέλους και δηλώνεται η αποδοχή του Καταστατικού και της παρακράτησης της μηνιαίας συνδρομής υπέρ του Συλλόγου.
Υποβάλλονται σε δύο έντυπα, ένα αντίγραφο ή φωτοτυπία του πρωτότυπου κρατιέται στο Αρχείο του Νομαρχιακού ή περιφερειακού Τμήματος εφόσον υπάρχει και το άλλο ή το πρωτότυπο αποστέλλεται στην Κεντρική Διοίκηση του Συλλόγου.
Η Διοίκηση του Συλλόγου αποστέλλει προς τον ΟΑΠ / ΔΕΗ, ονομαστικό κατάλογο, αντίγραφα των αιτήσεων εγγραφής και τις υπεύθυνες Δηλώσεις για την παρακράτηση της συνδρομής.
Ο Σύλλογος καθορίζει με απόφαση του τη λεπτομερή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών.
β) Οι ειδικές ή έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από το Κ.Δ.Σ. και τη Γ.Σ. όταν τα αντίστοιχα όργανα το κρίνουν αναγκαίο
γ) Οι οικονομικές επιχορηγήσεις της ΔΕΗ ή άλλων Οργανισμών και Εταιριών.
δ) Δωρεές ή προσφορές τρίτων
ε) Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από εκδηλώσεις του Συλλόγου ή οικονομικές εξορμήσεις για την αύξηση των εσόδων του Συλλόγου.
Η μηνιαία συνδρομή κάθε μέλους καθορίζεται αρχικά στα 3 ευρώ. Η μηνιαία συνδρομή μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Κ.Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 5
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΘΗΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
 
Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου (Γ.Σ.)
β) Το Γενικό Συμβούλιο Αντιπροσώπων (Γ.Σ.Α.)
γ) Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (Κ.Δ.Σ.)
δ) Το Εκτελεστικό Προεδρείο (Ε.Π.)
ε) Τα Νομαρχιακά ή Περιφερειακά Συμβούλια και οι αντίστοιχες Συνελεύσεις αυτών
στ) Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή (Κ.ΕΛ.ΕΠ.)
ζ) Οι Αντιπρόσωποι σε ανώτερη Ένωση - Ομοσπονδία
Η θητεία όλων των Οργάνων είναι τριετής και η εκλογή τους γίνεται ταυτόχρονα για τα όργανα που χρήζουν εκλογής.
ΑΡΘΡΟ 6
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο. Σ' αυτή γίνεται Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του Συλλόγου και Προγραμματισμός Δράσης για την επόμενη περίοδο.
Απαρτία συγκροτείται, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα μέλη του όλου αριθμού των εγγεγραμμένων και ταμειακά εντάξει μελών της έδρας του Συλλόγου όπου γίνεται η Γενική Συνέλευση ή σ' άλλη πόλη - έδρα αν αποφασιστεί να συγκληθεί αλλού.
Αν στην πρώτη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία αυτή επαναλαμβάνεται μετά από δέκα τουλάχιστον μέρες και τότε λογίζεται σε απαρτία όσα μέλη και αν παραβρίσκονται.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα είναι στην ημερήσια διάταξη ή προταθεί από μέλη και γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία των παρόντων.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση ειδοποιούνται υποχρεωτικά να συμμετάσχουν αν το επιθυμούν τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, Αντιπροσώπων από όλη την Ελλάδα.
Για θέματα που προβλέπονται ειδικές πλειοψηφίες όπως τροποποίηση καταστατικού, αλλαγή σκοπού του Συλλόγου κ.ά. ακολουθούνται τα προβλεπόμενα από τους αντίστοιχους Νόμους και ρυθμίσεις.
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται όταν αποφασίσει το Γενικό Συμβούλιο ή το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν το 1/3 των Αντιπροσώπων του Γενικού Συμβουλίου.
Σ' αυτή την περίπτωση η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Εκτελεστικό Προεδρείο εντός είκοσι (20) ημερών.
Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση παίρνονται με ανάταση του χεριού εκτός από την εκλογή οργάνων ή προσωπικά θέματα οπότε απαιτείται μυστική ψηφοφορία.
ΑΡΘΡΟ 7
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το Γενικό Συμβούλιο Αντιπροσώπων απαρτίζεται από τους Προέδρους ή Αντιπροσώπους των Νομαρχιακών και Περιφερειακών Τμημάτων, τα μέλη του Κ.Δ.Σ. και της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής.
Το Γενικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε δεκαοκτώ (18) μήνες. Επιδιώκεται η σύγκληση του κάθε χρόνο πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Αρμοδιότητα του είναι να καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις δράσης του Κ.Δ.Σ. και των άλλων οργάνων του συλλόγου.
Οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου έρχονται για συζήτηση - επικύρωση στη Γενική Συνέλευση.
Το Γενικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του.
Τα έξοδα μετακίνησης των Γενικών Συμβούλων βαρύνουν τα αντίστοιχα τμήματα από τα οποία προέρχονται, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Κ.Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 8
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Κ.Δ.Σ.)

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο ή απλά Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη και εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια με Πανελλαδική μυστική Ψηφοφορία. Συνέρχεται σε συγκρότηση σε σώμα και εκλογής Εκτελεστικού Προεδρείου με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου εντός είκοσι (20) ημερών από την εκλογή του.
Το Κεντρικό Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο και αποφασίζει για κάθε θέμα δράσης του Συλλόγου στα πλαίσια των αποφάσεων - κατευθύνσεων του Γενικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Το Κ.Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε τετράμηνο με πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και έκτακτα όταν συγκληθεί από το Εκτελεστικό Προεδρείο ή το ζητήσουν το 1/3 συν ένα από τα μέλη, με επιστολή προς το Προεδρείο αναγράφοντας και τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Το προεδρείο σ' αυτή την περίπτωση υποχρεούται να συγκαλέσει το Κ.Δ.Σ. εντός είκοσι (20) ημερών. Το Κ.Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα μέλη του και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Το Κεντρικό Δ.Σ. καταρτίζει κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας, τόσο για το ίδιο όσο και για τα άλλα όργανα όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο και κατανέμει αρμοδιότητες και καθήκοντα στα μέλη του.
ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Ε.Π.)

Μέσα σε είκοσι ημέρες (20) από την ανακήρυξη των εκλεγμένων για το Κ.Δ.Σ. ο πλειοψηφών Σύμβουλος συγκαλεί τα μέλη στην πρώτη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα και την εκλογή του Εκτελεστικού Προεδρείου.
Το Εκτελεστικό Προεδρείο (Ε.Π.) αποτελείται από έντεκα μέλη και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Κ.Δ.Σ.
Κάθε μέλος εκλέγεται χωριστά και για τον Πρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία απαιτείται για την εκλογή τους απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών.
Τα υπόλοιπα μέλη του Ε.Π. αφού επαναληφθεί η ψηφοφορία για πρώτη και δεύτερη φορά όπου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, στην τρίτη ψηφοφορία μπορούν να εκλεγούν και με σχετική πλειοψηφία μεταξύ των υποψηφίων.
Το Κ.Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τους Α' και Β' Αντιπροέδρους, τον Γεν. Γραμματέα, τους Α΄ και Β΄ αναπληρωτές Γραμματείς, τον Ταμία, τον Β΄ Ταμία, τον Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων, τον Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων και τον Γραμματέα Τύπου και Ενημέρωσης.
Τα παραπάνω μέλη αποτελούν το Εκτελεστικό Προεδρείο.
ΑΡΘΡΟ 10
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο έναντι κάθε αρχής μαζί με τον Γεν. Γραμματέα. Συνυπογράφουν από κοινού τα εξερχόμενα έγγραφα. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ., εισηγείται τα θέματα Η.Δ., εκφράζει τις θέσεις του Συλλόγου, προεδρεύει στο Γεν. Συμβούλιο και Γεν. Συνελεύσεις μέχρι να εκλεγεί Προεδρείο και γενικά έχει τις πρώτες ευθύνες για την καλή λειτουργία και προώθηση των προβλημάτων του Συλλόγου και των μελλών, σαν πρώτος μεταξύ ίσων, μέσα στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Α' και ο Β' Αντιπρόεδροι, αναπληρώνουν με τη σειρά τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο και ασκούν ορισμένες αρμοδιότητες που τους εκχωρούνται από το Κ.Δ.Σ. ή το Ε. Π.
Ο Α' Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων για πολιτιστικά θέματα κλπ και ο Β' Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων.
Ο Γενικός Γραμματέας μαζί με τον Πρόεδρο εκπροσωπεί το Σύλλογο έναντι τρίτων, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και την αλληλογραφία, τα μητρώα μελών και τα αρχεία που συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα.
Οι Α' και Β' Αναπληρωτές Γραμματείς αναπληρώνουν με τη σειρά τους τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο και ασκούν καθήκοντα και αρμοδιότητες που τους ανατίθενται από το Κ.Δ.Σ. ή το Ε.Π.
Ο Α' Γραμματέας ασκεί επιπλέον τα καθήκοντα του Γραμματέα Οργανωτικού και ο Β' Γραμματέας συνεργάζεται με τον Γραμματέα Τύπου για την έκδοση των εντύπων, ανακοινώσεων κλπ.
Ο Ταμίας τηρεί την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου και τα απαραίτητα βιβλία και ο Β' Ταμίας βοηθά τον Ταμία ή αναπληρώνει αυτόν όταν χρειαστεί και επιπλέον παρακολουθεί την οικονομική δραστηριότητα και διαχείριση των Νομαρχιακών και Περιφερειακών Τμημάτων.
Ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων έχει στην ευθύνη του τις δημόσιες σχέσεις και επαφές προς τα έξω, την οργάνωση των εκδηλώσεων, πολιτιστικών θεμάτων κλπ.
Ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων φροντίζει για την ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης και επαφών με Διεθνείς Οργανώσεις.
Ο Γραμματέας Τύπου και Ενημέρωσης επιμελείται τις εκδόσεις του Συλλόγου για την ενημέρωση των Μ.Μ.Ε.
ΑΡΘΡΟ 11
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Κ.ΕΛ. ΕΠ.)

Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη και έργο της είναι ο έλεγχος της Οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου και των οικονομικών των τμημάτων.
Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τακτικά κάθε χρόνο την οικονομική διαχείριση και υποβάλλει εκθέσεις στο Δ. Σ. και έκτακτα όποτε το ζητήσει το Ε.Π. ή το κρίνει η ίδια σκόπιμο.
Τα οικονομικά στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της και ο Ταμίας υποχρεούται να συνδράμει με κάθε μέσο ή στοιχείο την Κ.ΕΛ.ΕΠ. στο έργο της.
Η Κ.ΕΛ.ΕΠ. εκλέγεται μαζί με το Κ.Δ.Σ. ανά τριετία και εκλέγει μεταξύ των μελών της Πρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Αντιπρόεδρο εντός είκοσι (20) ημερών από τις αρχαιρεσίες.
ΑΡΘΡΟ 12
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
(ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

Σε κάθε νομό συγκροτείται με απόφαση του Κ.Δ.Σ. Νομαρχιακό Τμήμα του ΠΑΣΑΣ (το οποίο αποκαλείται και Νομαρχιακός Σύνδεσμος) και ορίζεται προσωρινό Νομαρχιακό Διοικητικό Συμβούλιο (Ν.Δ.Σ.), από τριμελή Γραμματεία, Πρόεδρο - Αντιπρόεδρο - Γραμματέα.
Όταν τα μέλη ξεπεράσουν τα είκοσι ένα (21) ορίζεται ή εκλέγεται 5μελές Ν.Δ.Σ. αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα και τον Ταμία, ανάλογα με την πρόταση των μελών που απαρτίζουν τη Νομαρχιακή Συνέλευση.
Με απόφαση του Κ.Δ.Σ. μπορούν να συγκροτούνται Περιφερειακά Τμήματα (Περιφερειακοί Σύνδεσμοι) με 5μελή ή 7μελή Δ.Σ. σε κάθε γεωγραφική ή Διοικητική Περιφέρεια όπως αυτές θα καθοριστούν από το Κ.Δ.Σ.
Τα δύο επιπλέον μέλη του Π.Δ.Σ. έχουν τις αρμοδιότητες του Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων και Γραμματέα Τύπου - Ενημέρωσης.
Τα Περιφερειακά Τμήματα καλύπτουν τους νομούς της περιφέρειας και ιδιαίτερα αυτούς που δεν έχουν συγκροτηθεί Ν.Δ.Σ. και συντονίζουν το έργο όλων των Νομαρχιακών Τμημάτων.
Όταν συγκροτηθούν Νομαρχιακά Τμήματα (Σύνδεσμοι) σε κάθε νομό της περιφέρειας τότε το Περιφερειακό Δ.Σ. απαρτίζεται από τους Προέδρους των Ν.Δ.Σ. και αποτελεί το Συντονιστικό Όργανο της Περιφέρειας.
Τα Ν.Δ.Σ. και τα Π.Δ.Σ. του ΠΑΣΑΣ λειτουργούν αντίστοιχα σαν κανονικοί Σύλλογοι, όπως και το Κ.Δ.Σ. και εκφράζουν τα μέλη του νομού ή της περιφέρειας.
Τα Τμήματα (Σύνδεσμοι) λειτουργούν ανεξάρτητα στο χώρο ευθύνης του και υπάγονται στις Γενικές κατευθύνσεις του Κ.Δ.Σ. που αφορούν συνολικά τον ΠΑ.Σ.Α.Σ. / ΔΕΗ.
Τα Νομαρχιακά Δ.Σ. έχουν έδρα το εργατικό Κέντρο του νομού και τα Περιφερειακά την αντίστοιχη έδρα της Περιφέρειας ή την πόλη που καθορίζεται από το Κ.Δ.Σ.
Τα Ν.Δ.Σ. και Π.Δ.Σ. εκλέγονται αντίστοιχα από τις Νομαρχιακές Γενικές Συνελεύσεις και Περιφερειακές Γενικές Συνελεύσεις και κινούνται μέσα στα πλαίσια και τις κατευθύνσεις των αποφάσεων των αντίστοιχων Συνελεύσεων.
Οι Νομαρχιακές Γενικές Συνελεύσεις και Περιφερειακές Γενικές Συνελεύσεις συγκροτούν απαρτία όπως και η Κεντρική Γενική Συνέλευση και λειτουργούν με αντίστοιχες αρμοδιότητες για το χώρο ευθύνης τους.
Σε κάθε περίπτωση και μέχρι να συγκροτηθούν Περιφερειακά και Νομαρχιακά Τμήματα, το Κ.Δ.Σ. ή το Ε.Π. με εξουσιοδότηση του Κ.Δ.Σ. ορίζει Αντιπροσώπους - Συνδέσμους του ΠΑ.Σ.Α.Σ. / ΔΕΗ σε κάθε νομό που φροντίζουν για τη μαζικοποίηση του Συλλόγου τη διακίνηση των εντύπων και την ενημέρωση των μελών.
Οι Αντιπρόσωποι - Σύνδεσμοι αποτελούν μέλη του Γ.Σ.Α. μέχρι να εκλεγούν άλλοι από τη Ν.Γ.Σ. ή τις Π.Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 13
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οι εκλογές του Συλλόγου γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια και εντός δύο (2) μηνών από τη διεξαγωγή της Κεντρικής Γενικής Συνέλευσης.
Στην Κεντρική Γενική Συνέλευση των μελών, την τρίτη εκλογοαπολογιστική, εκλέγεται 5μελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.ΕΠ.) και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
Η Κ.ΕΦ.ΕΠ. έχει την ευθύνη των εκλογών Πανελλαδικά και υποβοηθείται από το Εκτελεστικό Προεδρείο, το Κ.Δ.Σ., τις Περιφερειακές και Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές εφόσον εκλεγούν τέτοιες.
Η Κ.ΕΦ.ΕΠ. εκλέγει μεταξύ των μελών της τον πρόεδρο, που συντονίζει τις εργασίες της. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου στην Κ.ΕΦ.ΕΠ. εφόσον προβλέπεται από το νόμο.
Η Κ.ΕΦ.ΕΠ. παραλαμβάνει τα μητρώα μελών από το Εκτελεστικό Προεδρείο και εκδίδει τις οδηγίες για τις αρχαιρεσίες σε όλα τα τμήματα.
Η διάρκεια των εκλογών μπορεί να είναι δύο (2) ημέρες. Η δεύτερη μέρα είναι η τελευταία για όλα τα τμήματα.
Τα Νομαρχιακά και Περιφερειακά Τμήματα στο χρόνο που καθορίζεται από το Κ.Δ.Σ. διενεργούν τις Γενικές Συνελεύσεις τους και εκλέγουν 3μελείς Εφορευτικές Επιτροπές αντίστοιχα, οι οποίες καταρτίζουν τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.ΕΦ.ΕΠ.
Με Ευθύνη της Κ.ΕΦ.ΕΠ. καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια για το Κεντρικό Δ.Σ., την Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή και Αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία.
Με ευθύνη της Νομαρχιακής και Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής καταρτίζονται τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια για το νομό και την περιφέρεια.
Οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Σε κάθε ψηφοδέλτιο μπαίνουν τόσοι σταυροί κατ' ανώτατο όριο όσος και ο αριθμός των μελών του κάθε οργάνου και αυτό καθορίζεται στις οδηγίες της Κ.ΕΦ.ΕΠ.
Όπου η ψηφοφορία διαρκεί δύο ημέρες οι εκλογές αρχίζουν μία ημέρα νωρίτερα.
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν και με αλληλογραφία αν βρίσκονται εκτός έδρας του Τμήματος τις ημέρες των εκλογών, ή αν δεν υπάρχουν περιφερειακά ή νομαρχιακά τμήματα.
Προς τούτο θα πρέπει να ενημερώσουν την Κ.ΕΦ.ΕΠ. ή την αντίστοιχη του τμήματος ώστε να προμηθευτούν έγκαιρα ψηφοδέλτια.
Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να ταχυδρομηθούν μέχρι την ημερομηνία που θα καθορίζεται στις οδηγίες της Κ.ΕΦ.ΕΠ. και τους αντίστοιχους φακέλους. Σε κάθε περίπτωση αν δεν τηρούνται επ' ακριβώς οι οδηγίες της Κ.ΕΦ.ΕΠ. τα ψηφοδέλτια με αλληλογραφία δεν θα θεωρούνται έγκυρα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές και η Κ.ΕΦ.ΕΠ. καταμετρούν τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού και τους σταυρούς προτίμησης και ανακηρύσσουν τους εκλεγμένους για κάθε όργανο.
Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούνται Αναπληρωματικοί με τη σειρά των ψήφων που έλαβαν.
Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές καταμετρούν πρώτα τα ψηφοδέλτια και σταυρούς για τα κεντρικά όργανα και αποστέλλουν με FAX ή τηλεγράφημα τα αποτελέσματα στην Κ.ΕΦ.ΕΠ.
Η Κ.ΕΦ.ΕΠ. εκδίδει το τελικό αποτέλεσμα όταν παραλάβει και καταμετρήσει και τα ψηφοδέλτια δι' αλληλογραφίας αν υπάρχουν τέτοια.
ΑΡΘΡΟ 14
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική όπου αναγράφεται κυκλικά η ονομασία και στο μέσο έναν άνθρωπο με κράνος της ΔΕΗ, το οποίο φέρει έναν κεραυνό.
Έμβλημα του Συλλόγου είναι η απεικόνιση της Σφραγίδας.
Ο ΠΑΣΑΣ γιορτάζει την Εργατική Πρωτομαγιά, τη μέρα πάλης όλων των εργαζομένων και συνταξιούχων του κόσμου.
Ειδική γιορτή καθιερώνει ο ΠΑΣΑΣ την ημέρα ίδρυσης του.
ΑΡΘΡΟ 15
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με αποφάσεις του Κ.Δ.Σ. και εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας, στα πλαίσια των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.
Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού γίνεται με ειδική πλειοψηφία των μελών όπως ορίζει ο νόμος.
Η πρώτη προσωρινή Διοίκηση εντός 6 μηνών από της εγκρίσεως του Καταστατικού υποχρεούται να διενεργήσει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των εκλεγμένων οργάνων του Συλλόγου.
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ