Τοπική Επιτροπή Κοζάνης

Πλακοπίτη Ν. 4, Κοζάνη, ΤΚ 50100, Τηλ. 2461507277 – ΦΑΞ 2461049579
Πρόεδρος:      Ψαλλίδας Χρηστ.
Αντ/δρος:        Λαβαντσιώτης Αποστ.
Γραμμ.:            Κυρίτσης Παναγ.
Αν. Γραμμ.:    Καραθάνος Δημητ.
Ταμίας:            Μαλιούρας Κων/νος
Μέλη:               Καλαμπούκας Αριστειδ., Ραφαηλίδης Γεωργ.